Politika podjetja

KAKOVOST IN OKOLJSKA POLITIKA
ALL DATA EE d.o.o.

 

Glavni cilj podjetja ALL DATA EE d.o.o. je prodaja izdelkov, ki izpolnjujejo zahteve in pričakovanja strank ter so v skladu z okoljskimi in varnostnimi predpisi.

 

Doseganje zgoraj opredeljenih ciljev vključuje polno sodelovanje vsega osebja in popolno sinergijo z drugimi proizvodnimi lokacijami skupine ALLdata Group.

 

Vsak posameznik mora kot del družbe poznati in razumeti naloge, ki so mu bile zaupane, mora biti osebno odgovoren za kakovost svojega dela in mora sodelovati pri pridobivanju znanja, potrebnega za pravilno opravljanje svojega dela.

 

Vodstvo podjetja se zato zavezuje, da bo:

 • Zagotovilo, da so politike primerne za namene organizacije.
 • Poskrbelo, da bo sporočeno in razumljeno v organizaciji preko izpostave dokumenta in srečanjem z zaposlenimi.
 • Vsaj enkrat na leto pregledalo politiko, da se zagotovi njena stalna ustreznost.
 • Izpolnjevalo zahtev in sprejemalo ukrepe za nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema kakovosti okolja.
 • Zagotovilo metodo za določanje in pregledovanje ciljev sistema kakovosti okolja.
 • Zagotovilo, da se določi in prepozna nevarnosti ter ocenijo tveganja, za zagotovitev zdravja in varnosti delavcev in zunanjega prebivalstva ter da se ne spremeni okoljsko ekološko ravnovesje.
 • Posodabljalo informacije o nevarnostih in tveganjih.

 

Splošni cilji, ki jih Vodstvo določa, so:

 • Prodaja tržnih izdelkov, ki izpolnjujejo zakonske predpise in pogodbene specifikacije, dogovorjene s Strankami.
 • Izpolnjevanje pogojev, dogovorjenih s stranko, vključno s tistimi, ki se nanašajo na dejavnosti dostave in poprodajne podpore.
 • Izboljšava prepoznavnosti podjetja in podpora strankam tudi s posodobitvijo spletnih strani.
 • Razvijanje spretnosti z ustreznim izobraževanjem in kvalifikacijo zaposlenih.
 • Zagotovitev ustreznih sredstev za doseg in ohranitev ciljev.
 • Sodelovanje z matičnim podjetjem za zmanjšanje in preprečevanje neskladnosti.
 • Izboljšava kakovosti in varnosti v delovnih prostorih.
 • Eliminate risks for people and in order to guarantee the protection of the environment, making use of innovative knowledge and technological progress. If this is not possible, minimize these factors by acting on the causes that generated them.
 • Odprava tveganja za ljudi in zagotovitev varstva okolja z uporabo inovativnega znanja in tehnološkega napredka. Če to ni mogoče, zmanjšanje teh dejavnikov z ukrepanjem proti vzrokom, ki so jih povzročili.
 • Dati prednost kolektivnim zaščitnim ukrepom napram individualnim zaščitnim sredstvom.
 • Omejitev uporabe škodljivih snovi in število delavcev, ki so izpostavljeni posledičnim tveganjem.
 • Zagotavljanje skladnosti z vsemi zakonodajnimi zahtevami v zvezi z varstvom okolja.
 • Spodbujanje proaktivnega odnosa do področij kakovosti in okolja tudi preko sodelovanja s strankami in drugimi zainteresiranimi stranmi.
 • Spodbujanje zavedanja o okoljskih vprašanjih pri dobaviteljih in dajanje prednosti le tem ki so v skladnosti z okoljskim certifikatom ISO 14001.

 

Po najnovejših posodobitvah v zvezi z analizo konteksta ter oceno tveganj in priložnosti višje vodstvo spodbuja številne posebne dejavnosti na področjih kakovosti in okolja, ki so podrobno opisane v ustreznih načrtih izboljšav in povzete v nadaljevanju.

 

Za polje Kakovosti:

 • Optimizacija marketinških orodij;
 • Optimizacija zalog za izboljšanje storitev;
 • Izboljšanje portfelja izdelkov in s tem povezanih certifikatov;

 

Za polje Okolja:

 • Varovanje zdravja zaposlenih;
 • Zmanjšanje vseh okoljskih vplivov podjetja;
 • Spodbujanje okolju prijaznih rešitev;
 • Usposabljanje in ozaveščanje vsega osebja o različnih okoljskih vidikih;

 

Za preverjanje pravilne uporabe in izpolnjevanja vseh zgoraj navedenih nalog je vodstvo družbe imenovalo vodjo sistema kakovosti in okolja, ki ima ustrezna pooblastila, avtonomijo in odgovornost.

 

Koper, May 14th, 2020

GENERALNI DIRECTOR

Dr. Uroš BRATAŠEVEC, BBA

Ta izjava o politiki, ki jo podpiše višje vodstvo, je objavljena na strežniku družbe, ki je dostopen vsem zaposlenim, in izpostavljena v poslovnih prostorih, da so z njo seznanjeni vsi zaposleni in obiskovalci. Kar zadeva zunanjo distribucijo, je kopija politike prikazana na spletni strani podjetja.